Studio Bubble2Bubble is een kleine m..."/>

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Club van de maand: Actiedag Corona aanpak en OuderrechtenAfgelopen vrijdag, 30 september, werd een actiedag gehouden voor de rechten van ouderen in onze samenleving. De coronacrisis heeft heel wat pijnpunten blootgelegd over zowel onze aanpak van ouderen als de manier waarop we naar onze ouderen kijken. Daarom werd door de Coalitie Ouderrechten Commissariaat een actiedag georganiseerd om in de eerste plaats de vele ouderen te herdenken die zijn gestorven tijdens deze crisis. Naast andere nam onze voorzitter het woord om aandacht te vragen voor zowel de zorg als de rechten van ouderen.

30-09-2022 Coalitie Ouderen Rechten ORC

Morgen is het de Internationale Dag van de Ouderen. Dit is nodig: de ouderen, vooral de oudste ouderen, worden in deze maatschappij heel dikwijls over het hoofd gezien, vergeten of zelfs gediscrimineerd. En dat terwijl vele ouderen zorgen voor hun eigen ouders, partner of andere familieleden, kinderen opvangen na school, bij ziekte of in de vakantie, en in belangrijke mate het verenigings- of buurtleven gaande houden.In deze onzekere tijden zijn ouderen veelal een baken van rust en wijsheid: de hele gemeenschap is hierbij gebaat. Ook daarom moeten ouderen volwaardig en zelfstandig maatschappelijk kunnen participeren.

Ter gelegenheid van deze Internationale Dag denken we vandaag aan alle slachtoffers van de pandemie. Wij vergeten ze niet. Meer dan de helft onder hen waren ouderen. De ouderenzorg was hier niet op voorbereid: te beperkte financiering, te weinig omkadering, te weinig personeel… We hadden veel ellende kunnen voorkomen, door meer en tijdig te investeren. Door de naleving en toepassing van de mensenrechten van ouderen als uitgangspunt te nemen van het beleid.

Er waren in 2020 meer overlijdens dan andere jaren. Waar de levensverwachting in de jongste halve eeuw voortdurend steeg (elk jaar 3 maand sinds 1890), is die in 2020 met 9 maand teruggevallen… Maar dat zal de toename van het aandeel ouderen in de samenleving niet stoppen. En de zorg groeit niet mee. In de diensten Geriatrie van onze algemene ziekenhuizen en onze woonzorgcentra zijn de normen voor het aantal zorg- en verpleegkundigen de jongste 35 jaar en respectievelijk 40 jaar amper aangepast. Tezelfdertijd is de zorgzwaarte van de opgenomen patiënten enorm toegenomen. Er is dus een fundamenteel tekort aan personeel. Dit moet dringend aangepast worden. Iedereen weet dat. Maar er gebeurt weinig of niets.

Worden de ouderen vergeten of aan hun lot overgelaten?

We weten ook dat de pandemie geleid heeft tot een enorme golf van burn outs. Veel verpleeg- en zorgkundigen hebben hun job opgegeven. Altijd moeten werken in omstandigheden waarin je jouw werk niet goed kunt doen, dat demotiveert iedereen. Daardoor is het tekort aan personeel op de werkvloer nog toegenomen. En momenteel sluiten ziekenhuizen een deel van hun bedden in de geriatrie: tussen 14 en 50%, zo blijkt uit een rondvraag door de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie. De ziekenhuizen geven voorrang aan diensten die meer opbrengen. Er is alle reden om te vrezen voor dramatische toestanden, komende winter: hoe moeten we meer zorgen leveren minder plaatsen en minder personeel? Bovendien, als ouderen niet op de juiste dienst worden opgenomen, is de kans op plaatsing in een WZC tweemaal hoger. Als er vroeger personeel tekort was in de ICT, trok men nieuwe mensen aan met aanzienlijk hogere lonen. Dan wilde iedereen wel ICT-er worden. Waarom wordt dat voorbeeld niet gevolgd in de zorg?

De ouderen worden VERGETEN…

De pensioenen volgen slechts in beperkte mate de evolutie van de levensduurte. Dat is totaal onaanvaardbaar en strijdig met de mensenrechten: het is een uiting van maatschappelijke discriminatie. Bijna nergens in Europa zijn pensioenen zo laag als hier in België.

De ouderen worden VERGETEN en GEDISCRIMINEERD…

Elke oudere moet de kans krijgen om levenslang actief te blijven. Dat is noodzakelijk om gezond te blijven, zowel lichamelijk als mentaal, het helpt bij het voorkomen van dementie.

Actief blijven kan op vele manieren:

  • Of door zich uit te leven in een hobby.
  • Of door zijn beroepsactiviteiten verder te zetten, eventueel met een deeltijds pensioen. Is dat niet een deel van het antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt?
  • Of door zich te engageren als mantelzorger of als vrijwilliger. En daarbij is het onaanvaardbaar dat sommige lokale besturen of organisaties nu al 70-plussers weigeren als vrijwilliger.

Maar in vele domeinen is er een gebrek aan respect voor de rechten van ouderen.

Ouderen ervaren marginalisering op de werkvloer en wie op zijn 55ste werkloos wordt, komt er op de arbeidsmarkt niet meer aan te pas. In het verkeer, en zeker als voetganger of fietser lopen ouderen veel meer risico op dodelijke verwonding dan andere leeftijdsgroepen. En ook in de huisvesting zijn ouderen kwetsbaar: op de privéhuurmarkt zijn ze niet gewenst en een aanvullende lening om een woning te kopen, kunnen ze meestal vergeten.Ouderen worden niet alleen vergeten, in meerdere levensdomeinen is er actieve en systematische discriminatie.

Daarom zijn er dringend nieuwe initiatieven nodig:

1° De Verenigde Naties hebben in een charter uitgewerkt over de rechten van ouderen. Dat is al aanvaard door meerdere landen van Noord- en Zuid-Amerika. Waarom zet de Europese Unie of de Raad van Europa niet de nodige stappen om dat charter ook aan te nemen? Dat zou een belangrijke stap zijn om het charter op het niveau van de Verenigde Naties af te kondigen.

2° Maar daar moeten we zelfs niet op wachten. De nu al bestaande mensenverdragen beschermen ook de ouderen. Niets belet het Vlaams parlement om naar analogie met de bestaande kinderrechtencommissaris een ouderenrechtencommissaris aanstellen om die rechten verder uit te klaren en toe te zien op de toepassing en de naleving ervan.

3° Laat België tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Unie het voortouw nemen opdat de Unie zich resoluut zou inzetten voor het tot stand komen van een VN-verdrag over de rechten van ouderen.

Morgen lanceert Amnesty International een petitie om dit te steunen. We roepen iedereen op om die petitie te ondertekenen en ze verder te verspreiden.

Wij vergeten onze ouderen NIET.

De ouderen eisen nu, voor de zorg:

- Een hoger verpleegkundig personeelskader in de WZC en afdelingen geriatrie in de algemene ziekenhuizen.

- Een aanzienlijke loonsverhoging voor het verpleegkundig en zorgpersoneel, in het bijzonder het personeel in de ouderenzorg.

En verder:

- Welvaartvastheid van de pensioenen.

- Een actieve inzet van België om het Charter voor de ouderenrechten door de EU aan te nemen en voor het tot stand komen van een VN-verdrag over de ouderenrechten.

Tenslotte:

De aanstelling van een ouderenrechtencommissaris in Vlaanderen.

Zo kunnen nieuwe catastrofes voorkomen en ouderen de garantie geven op een zelfstandig leven en volwaardige maatschappelijke participatie. Ik besluit met al de medewerkers in de zorg, die de laatste 2 jaar corona het beste van zichtzelf gegeven hebben tot uitputting toe te danken. Graag een zeer hartelijk applaus voor hen!

Meer info over de club »